Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker lokal hos oss. Samma sak när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Kentaur Förvaltning AB, 556693-2892, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.
NÄR DU ERBJUDS EN LOKAL HOS OSS behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi. Det innebär att vi gör en kreditupplysning och även inhämtar uppgifter om betalningsanmärkningar. Vi sparar uppgifterna så länge dom är relevanta och aktuella.
UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att kunna marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lokalen. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.
NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lokal men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år utöver innevarande år.
DINA RÄTTIGHETER
Om du inte vill att dina personuppgifter skall behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Med vänlig hälsning

Kentaur Förvaltning AB